RSS
A A A
SmodBIP

Zapytanie ofertowe

08.12.2017


Projekt „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją Projektu pod nazwą „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego zgodnie z umową
o dofinansowanie projektu RPLD.11.03.01-10-0074/16-00 z dnia 7 listopada 2016 roku, Oś Priorytetowa XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.


Zamawiający ; Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
Przedmiot zamówienia: Kurs obsługi wózków jezdniowych dla 8 uczestników Projektu „Profesjonalni zawodowcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Warunki zamówienia:
Cel zamówienia:
Przeprowadzenie kursu obsługi wózków jezdniowych, dla 8 (3K/5M) uczestników projektu, zakończonego wydaniem zaświadczeń potwierdzających uzyskanie uprawnień stanowiskowych do obsługi wózków jezdniowych, w tym co najmniej 5 osób uzyska certyfikat UDT.


Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi wózków jezdniowych dla 8 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.
2. Zakres szkolenia obejmuje efekty kształcenia niezbędne do uzyskania przez uczniów uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.
3. Minimum 5 uczestników kursu musi otrzymać certyfikaty UDT.
4. Szkolenie będzie trwało min. 30 godzin zajęć teoretycznych/1 uczestnika oraz min. 12 godz. zajęć praktycznych/1 uczestnika.
5. Szkolenie będzie realizowane na podstawie programu udostępnionego / zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego.
6. W cenie szkolenia Wykonawca powinien uwzględnić koszty egzaminu UDT i badań lekarskich.
7. Szkolenia teoretyczne i zajęcia praktyczne muszą odbyć się na terenie Zespołu Szkół Nr 1
w Bratoszewicach.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu (wózki jezdniowe) i materiałów szkoleniowych we własnym zakresie.
9. Szkolenie teoretyczne i zajęcia praktyczne muszą odbyć się w terminie styczeń – marzec 2018, w godzinach popołudniowych, w soboty od rana.


Grupa docelowa:
To uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach w ilości 8 uczniów (3 Kobiety/5 Mężczyzn) pełnoletnich kształcących się w zawodzie technik logistyk. Całość grupy docelowej stanowią osoby uczące się na terenie woj. łódzkiego.


Wykonawca zobowiązany jest:
1. Opracować program kursu udostępniony / zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego,
który między innymi obejmować będzie:

1. Typy stosowanych wózków jezdniowych.
2. Budowę wózka jezdniowego.
3. Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy.
4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.
5. Wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Wiadomości o dozorze technicznym.
7. Czynności związane z bezpieczną wymianą butli gazowej.
8. Praktyczną naukę jazdy.

2. Zorganizować i przeprowadzić badania lekarskie, niezbędne do orzeczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu. Badania należy przeprowadzić jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku stwierdzenia przeciwskazań lekarskich do uczestnictwa w kursie zawodowym, Wykonawca przeprowadzi badania lekarskie dla kolejnej osoby, wskazanej przez Zamawiającego.
3. Zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia zajęć. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć musi być w pełni sprawny technicznie i posiadać aktualny przegląd UDT.
4. Zapewnić materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników szkolenia, które zostaną przekazane za pokwitowaniem odbioru.
5. Prowadzić dokumentowanie przeprowadzonych zajęć (m.in. dziennik zajęć z wykazem tematyki oraz frekwencji uczestników). Prowadzona dokumentacja kursu i jej oznaczenia muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi w zakresie promocji projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Przeprowadzić testu wstępny na wejściu (ocena posiadanych przez uczestników wiadomości i umiejętności przed szkoleniem)oraz i na wyjściu (po zakończonym kursie ) oraz przekazanie oryginałów testów Zamawiającemu wraz z przeprowadzoną ich analiza..
6. Przetwarzać dane osobowe uczestników kursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
7. Wydać zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz, certyfikaty potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Podstawowymi informacjami dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. Wykonawca ponosi dodatkowe koszty egzaminów związane z ponownym przystąpieniem uczestników kursu do egzaminu tak aby efektem końcowym było uzyskanie przez minimum 5 uczestników certyfikatów UDT.
9. Prowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez koordynatora Projektu „ Profesjonalni zawodowcy”.
10. Prowadzić szkolenie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami.
11. Po zakończonym szkoleniu obowiązkowo przeprowadzić wśród
uczestników ankiety oceniające szkolenie.


Planowany termin i harmonogram realizacji zamówienia: styczeń – marzec 2018.
Kurs będzie odbywał się na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach.
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony przez Wykonawcę z Zamawiającym.
Zajęcia teoretyczne kursu powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, zajęcia praktyczne od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, w soboty od rana.


Zakres kursu obejmuje:

minimum 30 godzin teoretycznych (1 godzina dydaktyczna- 45 min)/1 uczestnika projektu oraz minimum 12 godz. zajęć praktycznych (1 godzina dydaktyczna- 60 min)/ 1 uczestnika projektu .
Miejsce realizacji zamówienia:

Zespół Szkół Nr1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach.


Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość kursu, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2. Wymagana jest należyta staranność i rzetelność przy realizacji zobowiązań umowy,
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca przedstawi aktualne ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością.
7. Zamawiający zapewni wykonawcy sale wykładowe z wyposażeniem do prowadzenia kursu.
8. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia kursu w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.
9. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi na stronie internetowej www.zs1bratoszewice.pl oraz skontaktuje się telefonicznie z wybranym Wykonawcą.
10. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 4 dni od dnia
poinformowania Wykonawcy o wyborze oferty, jednak nie później niż do 29.12.2017r.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający
wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
12. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:


1. Uprawnienia – wykonawca powinien posiadać zarejestrowaną szkołę lub działalność gospodarczą uprawniającą do prowadzenia kursów i szkoleń z zakresu obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, z uprawnieniami do wymiany butli gazowych propan – butan wraz z uprawnieniami UDT.
2. Doświadczenie - posiada minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkolenia: Kurs operatora wózków widłowych i przeprowadził co najmniej 2 kursy dla grupy co najmniej 10 osób. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku.
3. Potencjał techniczny - powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia; tj. dysponują wózkami widłowymi spełniających wymogi bezpieczeństwa jazdy z przystosowaniem do nauki.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje do prowadzenia wykładów i jazd wózkiem widłowym lub zatrudniać osoby posiadające stosowne kwalifikacje. Zajęcia w ramach kursu mogą prowadzić jedynie instruktorzy posiadający stosowne uprawnienia do prowadzenia kursu wózków widłowych.
5. Sytuacja ekonomiczna – wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Ubezpieczenie OC – Wykonawca powinien posiadać aktualne OC w związku z prowadzona działalnością.


II. Ofertę proszę złożyć w terminie do 15.12.2017 r. w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

W sprawach szczegółowych proszę o kontakt 042/719-89-83 bądź e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Koordynator projektu
Beata Jachurska

Opublikował: Katarzyna Biernacka
Publikacja dnia: 08.12.2017

Dokument oglądany razy: 121
« inne aktualności