RSS
A A A
SmodBIP

ZAPYTANIE OFERTOWE

01.10.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału zgodnie z Polską Normą PN-82/G 97001-3 w ilości szacunkowej 200 ton miału, polegająca na sukcesywnych dostawach (dokładne ilości określa każdorazowo Zamawiający), do składu zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem opału, rozładunkiem do magazynu zamawiającego ponosi Wykonawca. Magazyn opału Zamawiającego pozwala na rozładunek samochodu do 7 ton. Wymiary drzwi : szerokość 2,77m wysokość 2,57 m. Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku opału do magazynu opału Zamawiającego na swój koszt. Dostawy opału muszą spełniać wszystkie wymagane normy jakościowe i posiadać wymagane atesty. Podane ilości opału mogą ulec zmianie o około 20% w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w/w ilość jest podana tylko i wyłącznie w celu orientacyjnym a nie wiążącym strony. Zamawiający zastrzega sobie odbiór ilości opału zależnej od jego potrzeb-określanych na ok. 1 tydzień. Oferowany opał musi spełniać parametry jakościowe -typ węgla- 32.1 lub 31.2 (niekoksujacy), zgodnie z PN-82/G97001-3, -wartość opałowa: 25 000 MJ/kg) -granulacja węgla 0-25 mm -zawartość popiołu do 9 %, -zawartość siarki do 0,6 % -wilgotność: do 12 % -niska spiekalność - wysoka temperatura topnienia popiołu. Wyżej wymienione parametry wynikają z warunków eksploatacyjnych posiadanych przez zamawiającego kotłów KWM-SP i VAKO-S Firmy Kotłobud, które posiadają paleniska retortowe. Ponadto producent zastrzegł sobie stosowanie opału nie powodującego spieków. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku uszkodzenia pieca lub awarii spowodowanych przez opał, zamawiający obciąży wykonawcę kosztami naprawy pieca.

Więcej informacji: Załącznik Nr 3

Opublikował: Katarzyna Biernacka
Publikacja dnia: 01.10.2018

Dokument oglądany razy: 55
« inne aktualności