RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

25.09.2017

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – referenta ds. kancelarii

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania niezbędne :

• obywatelstwo polskie
• wykształcenie minimum średnie
• staż na podobnym stanowisku (preferowany staż w sekretariacie szkoły) tj. prowadzenie sekretariatu, akt osobowych,
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera przede wszystkim w zakresie Windows, MS Office oraz urządzeń biurowych,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
• samodzielność wykonywania zadań, odpowiedzialność, rzetelność i staranność oraz wysoka kultura osobista i komunikatywność.


2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania dodatkowe:

• znajomość przepisów prawa oświatowego oraz prawa z zakresu prawa pracy,
• znajomość programu U Onet, kadry Vulkan,
• dyspozycyjność, kreatywność i zdolności analityczne,
• umiejętność pracy w zespole,
• dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy.


3. Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy konkurs zobowiązana będzie między innymi do:

• prowadzenia kancelarii i sekretariatu szkoły, wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb w tym samodzielne redagowanie pism,
• załatwiania spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania w tym prowadzenie ewidencji druków, wystawianie różnorodnych druków, zaświadczeń i legitymacji,
• bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców i nauczycieli,
• prowadzenia akt nauczycieli i pracowników administracji, księgi uczniów oraz innych dokumentów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
• prowadzenia dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno– wychowawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły ,
• przygotowywania danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy,
• obsługi centrali telefonicznej, faksu i kserokopiarki,
• kierowania ruchem gości i interesantów, organizowania spotkań z dyrektorem szkoły,
• dbałości o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem szkolnym, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,
• zabezpieczenia i przechowywania pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania, wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.


4. Wymagane dokumenty

1. podanie o przyjęcie do pracy,
2. cv ze zdjęciem,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
6. oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
10. oświadczenie o prowadzeniu, bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
11. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


5. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć wyżej wymienione dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na wolne stanowisko pracy ” osobiście w sekretariacie Szkoły lub przesłać pocztą na adres Zespołu Szkół Nr 1 plac Staszica 14, 95-011 Bratoszewice
Dokumenty należy składać do dnia 8 października 2017 r.
Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie, uważa się ofertę, która wpłynęła do sekretariatu szkoły najpóźniej w dniu wskazanym w ogłoszeniu.

6. Inne informacje:

1. Wymiar czasu pracy: etat
2. Okres zatrudnienia: od 01. 11. 2017r.
3. Rodzaj umowy o pracę: umowa trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym nastąpi ewentualne przedłużenie umowy.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. Osoby, które spełnią wymogi formalno-prawne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Lista osób spełniających wymogi zostanie opublikowana na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń.


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 11 października 2017 o godz. 9.00
w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach plac Staszica 14

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
42 719-89-83 lub zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl


Magdalena Mackiewicz
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1

Opublikował: Katarzyna Biernacka
Publikacja dnia: 25.09.2017

Dokument oglądany razy: 81
« inne aktualności