RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zs1bratoszewice.pl

________________________________________
Tytuł/nazwa postępowania
DOSTAWA OPAŁU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRATOSZEWICACH NA 2023 ROK


Identyfikator postępowania
2b7dfe56-82bf-423b-92fd-07c1f843071d

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2022/BZP 00448116/01


Adres strony WWW postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/ http://www.zs1bratoszewice.pl

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2b7dfe56-82bf-423b-92fd-07c1f843071d


________________________________________
Bratoszewice: Dostawa opału
Numer ogłoszenia: 267007 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach , pl. Stanisława Staszica 14, 95-011 Bratoszewice, woj. łódzkie, tel. 0-42 719 89 83, faks 0-42 719 66 77.
• Adres strony internetowej zamawiającego: zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału zgodnie z Polską Normą PN-82/G 97001-3 w ilości szacunkowej 260 ton miału, polegająca na sukcesywnych dostawach w jednorazowej ilości nie mniejszej niż 6 t opału (dokładne ilości i rodzaj określa każdorazowo Zamawiający), do składu zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem opału, rozładunkiem do magazynu zamawiającego ponosi wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku opału do magazynu opału Zamawiającego na swój koszt. Dostawy opału muszą spełniać wszystkie wymagane normy jakościowe i posiadać wymagane atesty. Przy każdorazowym zakupie opału musi być dostarczony dokument z podanym ciężarem właściwym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ciężaru właściwego podanego w dokumencie. W przypadku braku zgodności ciężaru właściwego wskazanego w dokumencie z ciężarem wynikającym z kontroli - NIEDOWAGA, koszty tego sprawdzenia ponosi w całości Wykonawca (dojazd do wagi, ważenie, powrót do miejsca składowania opału). Podane ilości opału mogą ulec zmianie o około 20% w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający informuje, że ww ilość jest podana tylko i wyłącznie w celu orientacyjnym a nie wiążącym strony. Zamawiający zastrzega sobie odbiór ilości opału zależnej od jego potrzeb. Oferowany opał musi spełniać parametry jakościowe -typ węgla- 32.1 lub 31.2 (niekoksujacy), zgodnie z PN-82/G97001-3, -wartość opałowa: 25 000 MJ/kg) -granulacja węgla 0-25 mm -zawartość popiołu do 9 %, -zawartość siarki do 0,6 % -wilgotność: do 12 % -niska spiekalność - wysoka temperatura topnienia popiołu. W przypadku uszkodzenia pieca lub awarii spowodowanych przez opał a potwierdzonych przez eksperta, zamawiający obciąży wykonawcę kosztami naprawy pieca. Oznaczenie wg CPV: 09.11.10.00-0 Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy/om. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2a do Specyfikacji. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy z należytą starannością, odpowiadające zakresem przedmiotowi zamówienia i każda dostawa o wartości nie niższej niż 60 000,00 PLN, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - według załącznika nr 5 do Specyfikacji. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku jeśli wykaz będzie zawierał co najmniej 2 wykonane w/w dostawy. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2a do Specyfikacji. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2a do Specyfikacji. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2a do Specyfikacji. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. formularz ofertowy - załącznik nr 1,2.dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, pełnomocnictwo, 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2a,


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, 3) zawieszenia wykonywania dostawy przez Zamawiającego, 4) zmiany miejsca dostawy, 5) zmiany ilości ton jednorazowej dostawy opału, 6) zmiany w sposobie dokonywania płatności, 7) zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp. 8) uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.), 9) rezygnacji przez Zamawiającego z części dostawy, 10) zmiany stanu prawnego, 11) braku możliwości kontynuacji dostawy z winy Zamawiającego, 12) działania sił natury, 13) konieczności zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy, 14) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, 15) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia. Warunki dokonania zmian: a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: - opisze zaistniałe okoliczności, - uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, - obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, - opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy. c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy/ów za pisemną zgodą Zamawiającego w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SWIZ). Wraz z niniejszą propozycją, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę/projekt umowy z podwykonawcą/podwykonawcami.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs1bratoszewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkól Nr1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkól Nr1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14- sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

1. SIWZ
2. Zbiorcze zestawienie ofert
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOpublikował: Katarzyna Biernacka
Publikacja dnia: 02.12.2022
Podpisał: Cezary Wójcik
Dokument z dnia: 12.01.2010
Dokument oglądany razy: 20 405