RSS
A A A
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego [PDF]

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespółu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach.

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego
 • nie wszystkie dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są dostępne cyfrowo,
 • strona nie jest całkowicie responsywna na urządzeniach mobilnych
 • niektóre podstrony nie mają prawidłowej hierchii nagłówków
 • utrudniona nawigacja za pomocą klawiatury

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Biernacka, dostepnosc@zs1bratoszewice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 663 308 983.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw ObywatelskichDostępność architektoniczna


 1. Dojazd do budynku szkoły

  W odległości  ok. 250 metrów od wejścia głównego do budynku znajduje się przystanek busa na trasie Łódź- Głowno, Łowicz. Kursy nie są realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. W odległości ok.300 m znajduje się przystanek busa gminnego bezpłatnego. Dojście do obu przystanków prowadzi przez park, jest bezpieczne.

 2. Dostępność wejścia

  Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się przy Placu Staszica 14. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Jest to wejście bezpieczne, znajdujące się w parku. Nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.

 3. Dostępność parkingu

  Na terenie szkoły są miejsca parkingowe, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

 4. Dostępność toalety

  Toalety znajdują się na każdym poziomie budynku (parter , I piętro, poziom -1), nie są przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

 5. Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

  Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy obsługi szkoły (woźna, sprzątaczka, konserwator). Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka oraz domofonu znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Dodatkowo pracownicy szkoły posiadają podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu.

 6. Utrudnienia

  W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

 7. Obsługa osób słabosłyszących

  W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.Opublikował: Katarzyna Biernacka
Publikacja dnia: 01.04.2021
Podpisał: Katarzyna Biernacka
Dokument z dnia: 31.03.2021
Dokument oglądany razy: 2 227