Zasady rekrutacji:

 

Ankieta dla uczniów klas pierwszych
PODANIE - Technikum
PODANIE - Liceum
Regulamin rekrutacji
Procedura naboru do Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach uczniów przybywających z zagranicy
Lista podmiotów wybranych do wykonywania badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodtsawowych


Najważniejsze informacje

Zarządzenie nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024

Terminy

 

od 24 kwietnia 2023 r.
do 23 maja 2023 r. do godz. 12.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany).

od 24 kwietnia 2023 r.
do 17 lipca 2023 r. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

do 31 maja 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych ora okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

od 4 lipca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 6 lipca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo (kopię) ukończenia szkoły ponadpodstawowej i o zaświadczenie (kopię)
o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

do 12 lipca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń
o wynikach egzaminu ósmoklasisty

14 lipca 2023 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym .

od 14 lipca 2023
do 20 lipca 2023 r. do godz. 12.00

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem  wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego
o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w postępowaniu rekrutacyjnym.**

21 lipca 2023 r.  do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 21 lipca 2023 r.  do godz. 13.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 21 lipca 2023 r. 

Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

 

 

Pytania na temat rekrutacji w województwie łódzkim można kierować do:

 

 


Dlaczego my?

Rozwijamy pasje

Osiągamy sukcesy

Wyjeżdzamy na praktyki i staże zawodowe

Uczestniczymy w kursach kat. T i B

Rozwijamy pasje

Uczestniczymy w kursach barmańskich

Bierzemy udział w ciekawych wydarzeniach

Uczestniczymy w kursach na wózki widłowe