Stołówka szkolna serdecznie zaprasza na smaczne obiady domowe
Cena obiadu wynosi  9 zł (obiad dwudaniowy).
Uczniowie, którzy chcą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej muszą przynieść wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna deklaracje (dostępna w załączniku).


Płatność należy uregulować do dnia 20-go, miesiąca następnego przelewem na konto nr:
65 8785 0002 2001 0007 0999 0003 (w tytule: imię, nazwisko oraz klasa ucznia).


Nieterminowa płatność skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych w wysokości 12,25 %.
Nieuregulowanie zapłaty powoduje wykreślenie ucznia z listy obiadowej.


Nieobecności należy zgłosić  w dniu poprzedzającym absencję u Intendenta (intendent@zs1bratoszewice.pl).


Niezgłoszone nieobecności nie będą uwzględniane i powoduje naliczenie kosztów za każdy dzień.


Informacja o wysokości zapłaty za obiad wysyłana jest do każdego ucznia indywidualnie na maila szkolnego.