Aktualności

 

Ankieta dla uczestników KKZ
Ministerstwo Edukacji i Nauki (Instytucja Pośrednicząca dla  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020) zleciło konsorcjum  EU-Consult Sp. z o.o. oraz Polskiej Agencji Ewaluacji Sektora Publicznego S.A.  wykonanie badania pt.: Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia  dorosłych.

Celem niniejszej ewaluacji, finansowanej ze środków Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) jest ocena realizacji jednego z założeń PO WER dotyczącego zwiększenia dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie, w tym poprzez wykorzystanie opracowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych. 

Kolejnymi etapami badania są między innymi:

  1. Badanie ankietowe internetowe/telefoniczne wśród szkół i placówek prowadzących  pozaszkolne formy kształcenia dorosłych
  2. Badanie ankietowe internetowe wśród uczestników KKZ

Prosimy uczestników KKZ o wypełnienie ankiety, poniżej link:
(MEiN) ankieta dla uczestników KKZ
https://eu-consult.info.pl/2/index.php/376685?lang=pl

Termin wypełnienia ankiety: 19 kwietnia 2023r.Rekrutacja

W celu zgłoszenia na kurs proszę wypełnić formularz zgłoszenia, podpisać i przesłać skan na adres szkoły:

k.szkolenia@zs1bratoszewice.pl lub sekretariat@zs1bratoszewice.pl

tel. 663 208 983

 

DOKUMENTY:

Formularz zgłoszenia na kurs

(deklaracja uczestnictwa)

 

Wniosek na kurs kwalifikacyjny

(składany po zakwalifikowaniu na kurs)

 

Prowadzony jest nabór słuchaczy na kurs:

  • Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
  • Prowadzenie produkcji rolniczej

Zaświadczenie praktyki KKZ

 

Deklaracje do pobrania:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej deklaracje kkz- formuła 2019

ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej deklaracje kkz- formuła 2019