Informacje o kursach

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych  (KKZ):
  • PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ
  • PROWADZENIE PRODUKCJI PSZCZELARSKIEJ

Kursy są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, której program uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

PO UKOŃCZENIU KKZ otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaś po zdaniu egzaminu- świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.


KURS PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Absolwent kursu  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Liczba godzin kształcenia zawodowego:

okres nauczania: 3 semestryzajęcia odbywają się systemem zaocznym  co dwa tygodnie  sobota, niedziela 

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

Słuchacz po ukończeniu kursu może wykonywać prace związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich

 


KURS PROWADZENIE PRODUKCJI PSZCZELARSKIEJ

Absolwent kursu  Prowadzenie produkcji pszczelarskiej przygotowany jest do:

  • zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego;
  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich;

Okres nauczania: 3 semestryzajęcia odbywają się systemem zaocznym  co dwa tygodnie  sobota, niedziela 

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.